ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

Graphic with blue background with a white image of a megaphone.

Leicestershire ਅਤੇ Rutland ਵਿੱਚ NHS ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ Mobilize ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ […]

pa_INPanjabi
ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ