ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

Image of a female health professional, wearing a lanyard. Alongside this text reads: Get in the know how the NHS App, NHS 111 online and your local pharmacy can help you get the right care as quickly as possible. Image also contains the Get in the Know logo and www.getintheknow.co.uk

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ GP ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਨਤ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

NHS 111 ਔਨਲਾਈਨ

ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ 111.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ।

NHS ਐਪ

NHS ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ iOS ਅਤੇ Android ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

A member of pharmacy staff reaching for medicines on a shelf.

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Picture of mother and children walking

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਉਪਯੋਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਸਬੰਧਤ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਡਾਊਨਲੋਡ

ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ?

ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
pa_INPanjabi
ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ