ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ?

NHS ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੇਅਰ ਬੋਰਡ (ICBs) 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ (CCGs) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਸਿਟੀ CCG, ਈਸਟ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ CCG ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਲੀਸੇਸਟਰਸ਼ਾਇਰ CCG ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ NHS ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ICB ਪੂਰੇ ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ICS) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਈ.