ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

www.nhs.uk NHS ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਲੱਭੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਲੱਭੋ

ਟੀਕੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੀਤੀਆਂ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ (LLR) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਬਾਲਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Leicester Safeguarding Adults Board (LSAB) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।