ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਲੀਸੇਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਹੱਬ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, NHS 111 (ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ Loughborough Urgent Care Center ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NHS 111 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ:

  • ਲੌਫਬਰੋ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ
  • ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਰਬੋਰੋ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਮਤ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੀਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHS111 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

Get in the know logo. Blue irregular oval shape containing the words Get in the Know in white text.
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 'ਜਾਣੋ' ਮੀਨੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Image of a GP practice nurse holding a clip board. Alongside this text reads: When it's urgent, use NHS 111 online before going to services and get the right care as quickly as possible. Find out what to do where to go and get an appointment or arrival time. Ready to help 24/4 and 365 days a year. Go to 111.nhs.uk or dial 111. Image also contains the Get in the Know logo and www.getintheknow.co.uk
pa_INPanjabi
ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ