ਜਾਣੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਲੀਸੇਸਟਰ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: llricb-llr.corporatecomms@nhs.net

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਸਬੰਧਤ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
pa_INPanjabi
ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ